Onze volledige privacy verklaring

Met MOTUS vragen we gebruikers (de “Respondenten”) om deel te nemen aan een onderzoek (het “Onderzoek”). Onderzoeken omvatten het invullen van vragenlijsten, dagboeken en het gebruik van sensorgegevens. Dit laatste omvat informatie over de locatie. Een onderzoek heeft een vooraf bepaalde duur en is vrijwillig. Onderzoeken kunnen persoonlijke feedback bieden aan de respondent.

Onderzoeken worden ontworpen en uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB-België) en hbits CV als spin-off van de Onderzoeksgroep TOR van de VUB.

Het privacybeleid (het “Privacybeleid”) MOTUS behandelt het door de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontwikkelde MOTUS platform. Het MOTUS platform is ontwikkeld voor het wetenschappelijk verzamelen van Onderzoeksgegevens via surveyvragen en de dagboekmethodologie. MOTUS verzamelt locatiegegevens, zowel op het moment dat MOTUS door de respondent wordt gebruikt (voorgrond), als wanneer MOTUS niet wordt gebruikt (achtergrond).

Wetenschappelijk onderzoek is één van de verschillende doeleinden waarvoor de VUB persoonsgegevens verwerkt. Elk wetenschappelijk project binnen de VUB is ondergeschikt aan het privacybeleid van de VUB [https://www.vub.be/en/privacy-statement]. Hieronder wordt MOTUS als een specifiek project toegelicht.

Het Privacybeleid informeert de deelnemers aan MOTUS onderzoeken en eventueel geïnteresseerde deelnemers over hoe hun Persoonsgegevens, Onderzoeksgegevens en Gebruikersgegevens opgeslagen, bewaard en verwerkt worden. Respondenten nemen deel via hun smartphone, tablet of computer/pc/laptop. Hiervoor maken ze gebruik van een MOTUS web of mobile applicatie. Verder maken de MOTUS applicaties het mogelijk om gegevens te vatten via sensoren, of via een API-koppeling met externe databanken (alles samen, de “Diensten”). MOTUS heeft geen API-koppelingen die gegevens verstrekken aan externe databanken.

Wanneer in het verdere verloop het Privacybeleid MOTUS spreekt over MOTUS, dan wordt het MOTUS platform en zijn applicaties bedoeld, en aldus de Diensten. De Diensten kunnen voor verschillende onderzoeken gebruikt worden. Dit document bespreekt het Privacybeleid dat van toepassing is op elke onderzoek. Ter aanvulling kan meer informatie worden verstrekt in de Diensten voor elk onderzoek.

Dit beleid is geschreven in het Nederlands. Voor zover een vertaalde versie in strijd is met de Nederlandse versie, geldt de Nederlandse versie. Tenzij anders aangegeven, is dit Privacybeleid niet van toepassing op producten of diensten van derden of de praktijken van bedrijven waarvan wij geen eigenaar zijn of waarover wij geen zeggenschap hebben, met inbegrip van andere bedrijven waarmee u mogelijk interactie hebt met of via de Diensten.

De VUB, vertegenwoordigd door de rector, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens van respondenten. De VUB heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die de VUB assisteert bij het in het oog houden van de vele verwerkingen van persoonsgegevens die aan de VUB plaatsvinden.

MOTUS en de Diensten worden beheerd door de Onderzoeksgroep TOR van de VUB (VUB-TOR), met als Prof. dr. Ignace Glorieux (Ignace.Glorieux[at]vub.be; +32 614 81 55). Projectverantwoordelijke is Joeri Minnen (Joeri.Minnen[at]vub.be; +32 614 81 49). Per onderzoek kunnen nog specifieke contactgegevens opgegeven worden.

Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke treedt hbits CV op. Hbits CV is de spin-off van de Onderzoeksgroep TOR en de Vrije Universiteit Brussel door de licentie op MOTUS. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen de VUB en hbits is vastgelegd in een contract. Het Privacybeleid MOTUS is hierdoor van toepassing op hbits CV.

Het Privacybeleid MOTUS is van toepassing op alle gegevens die tot de identificatie van een persoon kunnen leiden. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten (MOTUS web, mobiel of andere connecteerde toestellen) en wanneer u deelneemt aan de MOTUS onderzoeken, of wanneer u Persoonsgegevens aan MOTUS verstrekt, wordt u geacht inhoud van dit Privacybeleid te aanvaarden.

Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dan mag er geen gebruik gemaakt worden van MOTUS en zijn applicaties en mogen er geen persoonsgegevens aan MOTUS worden verstrekt.

MOTUS maakt het mogelijk om gegevens van respondenten te verzamelen, beheren, bewaren en verwerken. MOTUS ontvangt gegevens op een aantal verschillende manieren, onder andere wanneer u vragen beantwoordt, zich registreert, activiteiten traceert, voltooit of bevestigd met behulp van de Diensten. Omdat MOTUS voor verschillende onderzoeken wordt gebruikt, wordt er veel data verzameld en beheert. Per onderzoek kan dit verschillend zijn. Steeds wordt enkel de noodzakelijke informatie gevraagd in relatie tot de onderzoeksvragen.

Persoonsgegevens worden verzameld, beheerd, bewaard en verwerkt met het oog op één van de volgende doeleinden:

 • Organiseren van inschrijvingen, uitnodigingen voor en deelname aan onderzoeken;
 • Opstellen van groepsprofielen;
 • Uitvoeren van onderzoek binnen en buiten de universiteit en voor statistische doeleinden;
 • Contact opnemen met de winnaar van een wedstrijd of voor de vergoeding binnen een onderzoek;
 • Verifiëren of vertrouwelijk materiaal dat aan MOTUS respondenten wordt verstrekt correct gebruikt wordt.

Een Privacybeleid is gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Omdat openheid belangrijk is en omdat door databronnen te combineren ook persoonlijke informatie kan ontstaan worden alle gegevens besproken.

In wat volgt wordt er een onderscheid gemaakt tussen Persoonsgegevens, Onderzoeksgegevens, Sensorgegevens en Gebruikersgegevens die MOTUS met toestemming van de respondent verzamelt, beheert, bewaart en verwerkt.

Persoonsgegevens

Een belangrijk deel van de Persoonsgegevens wordt gebruikt om respondenten als persoon te kunnen identificeren, om hen te kunnen contacteren binnen het kader van een onderzoek dat via MOTUS verloopt en om de toegang tot onze Diensten te beveiligen en te verschaffen. Het betreft hier voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, taal, adresgegevens (straat, nummer, postcode, woonplaats en land), emailadres(sen), telefoongegevens (vaste telefoon, mobiele telefoon) en de push tokens van de toestellen van de respondent.

Om op een later moment het detail van de gesprekken te kunnen herinneren wordt binnen het kader van een onderzoek ook de communicatie met de respondent zelf bijgehouden.

Onderzoeksgegevens

MOTUS heeft als overkoepelende doelstelling om onderzoeksgegevens over het gedrag, de meningen, de normen en waarden van respondenten te vatten. Dit gebeurt door zelfstandig te antwoorden op vragen, het bijhouden van een tijddagboek, door het activeren van sensoren (zie verder) en het verbinden van relaties (bv. gezinsrelaties). Het gedrag van mensen in het dagelijks leven staat centraal. De respondenten geven toestemming voor het verzamelen van deze gegevens.

Mits toestemming kunnen gegevens ook beschikbaar worden gemaakt via datakoppeling. Databanken kunnen andere verzamelde databanken binnen MOTUS zijn, maar ook administratieve databanken of databanken die meer context leveren over het gedrag van respondenten.

Onderzoek wordt enkel gedaan op een gecombineerde dataset tussen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en gebruikersgegevens waarbij het niet mogelijk is om de respondent te kunnen achterhalen. Met een complexe term wordt dit gedifferentieerde privacy genoemd. En een nog iets complexere uitleg: ‘Differentiële privacy’ is een systeem voor het publiekelijk delen van informatie over een dataset door de patronen van groepen binnen de dataset te beschrijven en tegelijkertijd informatie over individuen in de dataset achter te houden.

Sensorgegevens

Locatiegegevens

Locatiegegevens wordt door onze Diensten gevat door het gebruik van sensoren die beschikbaar zijn in de mobiele applicatie. Om op een kwalitatief goede wijze toegang te hebben over over het dagelijkse leven van mensen, is een nauwkeurige weergave van tijd en locatie noodzakelijk. Wij verzamelen en verwerken locatiegegevens wanneer u zich aanmeldt voor de Diensten en deze gebruikt. Nadat toestemming werd gegeven, is locatie-tracking actief wanneer u MOTUS gebruikt (voorgrond tracking) en ook wanneer u MOTUS niet actief gebruikt (achtergrond tracking).

Voorgrond tracking wordt gedaan om locatiegegevens te vatten op het moment dat antwoorden op vragen worden gegeven, en wanneer respondenten activiteiten registreren in hun dagboek.

Achtergrond tracking en de verwerking van locatiegegevens worden gebruikt om een voorlopig (tentatief) gegevensoverzicht te tonen waarbij de tijd, plaats en (indien beschikbaar) vervoerswijze gezien worden als noodzakelijke informatie om een dagboek succesvol in te vullen.

Een dagboek kan een verschillende lengte hebben (een dag, een paar dagen, een week of zelfs langer). Gedurende deze periode wordt de MOTUS applicatie misschien niet altijd gebruikt door de respondent (voorgrond tracking). Daarom is achtergrond tracking essentieel om een voorlopig (tentatief) gegevensoverzicht te geven op het moment dat de respondent MOTUS (opnieuw) gebruikt. De voorlopige (tentatieve) informatie wordt aan de respondent getoond en na acceptatie worden het geregistreerde gegevens. Tijdens het registreren van de gegevens kunnen voorlopige (tentatieve) gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld. De vastgelegde gegevens worden gebruikt als Onderzoeksgegevens. De respondent behoudt de controle over zijn eigen gegevens, aangezien de voorlopige (tentatieve) gegevens de respondent de nodige hulp bieden bij het vastleggen van gegevens in het dagboekje. Hoe nauwkeuriger de dagboeken zijn ingevuld, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de persoonlijke feedback aan de respondent kan worden teruggekoppeld.

De locatiegegevens kunnen ook worden gebruikt in interactie met een geofence. Op het moment dat een geofence wordt binnengegaan, er in wordt bewogen of wordt verlaten kan de respondent extra vragen krijgen in relatie tot de specifieke locatie of regio.

Om de privacy van de respondent te beschermen, worden locatiegegevens alleen opgeslagen tijdens de fase waarin de respondent wordt gevraagd een taak te voltooien, tijdens de periode van het voltooien van een taak of bij interactie met een geofence.

Gebruikersgegevens

Gebruiksgegevens worden verzameld tijdens de interactie van respondenten met MOTUS. Deze Gebruikersdata worden verzameld om een betere dienstverlening aan respondenten te verlenen, maar ook om makkelijker contact op te nemen met respondenten. Door gebruik te maken van MOTUS wordt informatie verzameld over wanneer respondenten MOTUS gebruiken en welke toestellen en welke besturingssystemen gebruikt worden. Hierdoor kunnen in-app berichten worden verstuurd.

Cookies

Bij het gebruik van de MOTUS website worden Cookies gebruikt. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op een computer worden geplaatst door de websites die men bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de beheerders van de website.

MOTUS maakt alleen gebruik van eerstepartijcookies. Dit zijn cookies die door medewerkers van MOTUS gemaakt en geplaatst worden. MOTUS maakt geen gebruik van derdepartijcookies. Er wordt geen informatie via cookies doorgestuurd naar anderen.

De eerstepartijcookies zijn:

 • Sessiecookies: deze cookies zijn tijdelijke cookies die gewist worden wanneer een browser gesloten wordt. Ze vallen voor MOTUS samen met de noodzakelijke cookies en zijn er om respondenten te laten navigeren op de MOTUS website en de functies te gebruiken.
 • Permanente cookies: deze cookies blijven beschikbaar voor een browser totdat ze verwijderd worden. Ze zijn er om terugkerende respondenten te herkennen en maken het mogelijk om informatie die respondenten eerder hebben gegeven opnieuw te tonen. Wanneer een cookie de respondent als terugkerende bezoeker kan identificeren dan moet niet altijd dezelfde gegevens worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld logingegevens.
 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn strik noodzakelijk voor het navigeren op de MOTUS website en de functies van de website te gebruiken.
 • Cookies die informatie naar MOTUS verzenden: deze cookies slaan bepaalde aspecten van het surfgedrag van respondenten op de MOTUS website op. De informatie die verzameld wordt gaat over wanneer en hoe lang een bezoeker gebruik maakt van de applicatie, met welke toestellen de gebruiker aanmeldt en gegevens registreert, en welke browser(versie) gebruikt wordt. Deze informatie wordt gebruikt voor ondersteunende en statistische doeleinden.

Door de samenstelling van de cookies en het enkele gebruik van eerstelijnscookies door MOTUS is er geen aanvaarding van de onderliggende cookies door de respondent vereist.

Metagegevens

Om de gegevens beter te kunnen analyseren worden de data ook verrijkt met labels en verdere metadata informatie.

Transactiegegevens

Transactiegegevens zijn nodig in relatie tot de vergoedingen die respondenten (kunnen) ontvangen voor hun deelname aan onderzoeken. Wanneer respondenten in aanmerking komen om hun vergoedingen op te nemen, is er een transactie tussen MOTUS en de respondent. Dit transactieoverzicht wordt bijgehouden omwille van wettelijke redenen en het aantonen van een goede administratie van deze gegevens en transacties. We slaan geen rekeninggegevens op.

MOTUS verzamelt of vraagt niet bewust naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Indien MOTUS onbedoeld persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, zal het die persoonsgegevens uit zijn archieven verwijderen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Het is mogelijk om rechtstreeks van de ouder of voogd en dus met diens uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verzamelen

MOTUS is een onderzoeksinstrument voor het verzamelen van onderzoeksgegevens met als doelstelling om meer inzicht te krijgen in het gedrag van mensen, en vanuit de centrale positie van gedrag ook inzichten in opinies, normen en waarden.

Onderzoeksvragen kunnen komen van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, internationale overheden, niet-gouvernementele overheden, VZW’s, overheidsbedrijven en commerciële bedrijven. De onderzoeksvragen kunnen multidisciplinair zijn over meerdere wetenschapsgebieden.

Onderzoek wordt enkel gedaan op een gecombineerde dataset tussen gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens en onderzoeksgegevens waarbij het niet mogelijk is om de identiteit van de respondent te kunnen achterhalen.

MOTUS maakt gebruik van Contabo Virtueel Private Servers (VPS), in de EU, die enkel voor de projectverantwoordelijken en het hoofd van het IT-departement toegankelijk zijn. De servers zijn volledig door MOTUS medewerkers afgestemd en de databankstructuren zijn door MOTUS medewerkers ontwikkeld. Hierdoor wordt door MOTUS zelf het type van data bepaald dat binnenkomt, maar ook het veiligheidsniveau.

MOTUS wordt maximaal beveiligd tegen inbraak. En zelfs bij een inbraak is het bijna onmogelijk om persoonsgegevens, onderzoeksgegevens of gebruikersgegevens te achterhalen en te combineren omdat de informatie over verschillende servers zijn verspreid. Hiervoor zijn digitale sleutels nodig. De inbraak zou dan zelfs tegelijkertijd op verschillende servers en op verschillende plaatsen moeten gebeuren, en zelfs dan nog is het moeilijk om de gegevens samen te stellen zonder voorkennis. Hetzelfde geldt voor beveiliging van data op vlak van confidentialiteit (incl. tegen verlies of onachtzaamheid), maar ook op het vlak van integriteit, toegankelijkheid en authenticiteit.

Er bestaat evenwel niet zoiets als een volledige, 100%, garantie. Mocht er ondanks alle verregaande inspanningen toch een inbraak, DDoS aanval, verlies, crash, downtime, of onachtzaamheid optreden of gebeuren, dan is het niet mogelijk om hiervoor een schadevergoeding te eisen, tenzij er sprake is van nalatigheid in de verplichtingen zoals bepaald onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’. MOTUS garandeert echter dat steeds de bescherming van de data en de veiligheidsnormen blijvend geoptimaliseerd worden zodat er altijd over de meest performante omgeving kan worden beschikt. De privacy van MOTUS respondenten is de eerste bezorgdheid.

De VUB zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, wanneer die nodig is voor uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkenen, of wanneer de betrokkene zelf expliciet ingestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

Binnen de doelstellingen van MOTUS staan de persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en gebruikersgegevens die aanwezig zijn binnen MOTUS enkel ter beschikking van de VUB, de onderzoeksgroep TOR en van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke hbits CV, als Spin-Off van de Onderzoeksgroep TOR.

De basis van een gegevenslevering zijn onderzoeksgegevens. Een datalevering is meestal een beperkt deel van de beschikbare onderzoeksgegevens gerelateerd aan de onderzoeksvraag die men wenst te beantwoorden en aangevuld met persoonsgegevens of gegevens afgeleid van persoonsgegevens.

De gegevens kunnen beschikbaar komen onder de (gecombineerde) vorm van:

 • Persoonsgegevens
 • Gebruikersgegevens
 • Gepseudonimiseerde gegevens
 • Geanonimiseerde gegevens
 • (Subset) van onderzoeksgegevens
 • Resultaten

De VUB en hbits CV hebben toegang tot alle gegevens en kunnen deze combineren: persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en gebruikersgegevens. Onderwijsinstellingen en overheden kunnen een aanvraag indienen voor een subset van onderzoeksgegevens gecombineerd met gepseudonimiseerde of geanonimiseerde persoonsgegevens afhankelijk van de onderzoeksvraag. NGOs, VZW’s en overheidsbedrijven kunnen hetzelfde vragen maar enkel in combinatie met geanonimiseerde gegevens. Commerciële bedrijven kunnen enkel een aanvraag indienen voor resultaten of statistische gegevens, die op hun beurt voor iedereen beschikbaar zijn wanneer ze publiek openbaar gemaakt geweest zijn.

Bij anonimisering worden persoonsgegevens zo gehercodeerd (opnieuw samengesteld) dat de identificatie van een persoon onmogelijk is. Wanneer door het toevoegen van een (anonieme) digitale sleutel de persoonsgegevens op een later tijd opnieuw inzichtelijk kunnen gemaakt worden dan spreekt men van pseudonimisering. Pseudonimisering zou bijvoorbeeld kunnen wanneer de opdrachtgever voor zijn onderzoeksvraag ook toekomstige databanken nodig heeft, en dus de evolutie van een persoonsprofiel en de gecombineerde onderzoeksgegevens wil opvolgen.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat ook bij pseudonimisering de identiteit van de respondent bewaard blijft. De gebruiker van de databank kan doormiddel van gepseudonimiseerde persoonsgegevens de identiteit van de respondent niet achterhalen. Enkel door medewerking van de projectverantwoordelijke van MOTUS kan de databank verder verrijkt worden met extra onderzoeksgegevens en een update van de gespeudonimiseerde persoonsgegevens. Als pseudonimisering een doel bij het onderzoek is, worden de respondenten hiervoor geïnformeerd en dienen ze hun toestemming te geven.

Respondenten worden gevraagd om deel te nemen aan onderzoeken via MOTUS. Na het afronden van de dataverzameling en het klaarmaken van de databanken voor wetenschappelijk onderzoek worden de persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en gebruikersgegevens geanonimiseerd in lijn met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

De onderzoeksgegevens hebben een maximale bewaartermijn van 10 jaar, tenzij anders aangegeven bij de informatieverlening over het onderzoek en na goedkeuring van de DPO van de VUB.

Wanneer in het kader van een onderzoek respondenten op een later tijdstip nogmaals bevraagd moeten worden, dan worden de persoonsgegevens, onderzoeksgegevens en gebruikersgegevens gepseudonimiseerd. De persoonsgegevens van de respondenten worden bewaard binnen MOTUS. Wanneer respondenten wensen deel uit te maken van BEHAVE, dan stemmen ze toe om de persoonsgegevens, (samengestelde) onderzoeksgegevens, gebruikersgegevens over te dragen aan BEHAVE. Op dat moment worden deze respondenten BEHAVE panelleden. Zolang respondenten lid zijn van het BEHAVE panel, blijven de gegevens die BEHAVE verzamelt, beheert, bewaart en verwerkt voor onbepaalde tijd beschikbaar voor BEHAVE. Wanneer een panellid uitstroomt, worden de verzamelde gegevens eveneens geanonimiseerd in lijn met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Opnieuw geldt een bewaartermijn van 10 jaar voor deze geanonimiseerde gegevens, tenzij anders bepaald in overleg met de DPO van de VUB.

Op basis van de AVG-wetgeving (of GDPR) heeft elke persoon, en dus ook elke respondent van MOTUS, een aantal rechten.

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) – een Europese verordening die individuen verregaande rechten geeft met betrekking tot persoonsgegevens en databescherming. Zo kunnen individuen in voorkomende gevallen, afhankelijk van de juridische grondslag op basis waarvan de VUB deze persoonsgegevens verwerkt, het recht krijgen om:

 • na te vragen welke persoonsgegevens van hen worden bijgehouden en, in het geval deze gegevens door een derde partij aan de VUB zijn verstrekt, informatie over de bron van deze gegevens na te vragen;
 • te verzoeken data te rectificeren wanneer zij foutief zijn;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens;
 • te verzoeken om eigen data over te dragen aan derden of er een kopij van te bekomen in een (machine) leesbare vorm;
 • te weten van het bestaan van mogelijke geautomatiseerde besluitvorming, en, in het geval er op basis hiervan profielen opgesteld worden, de onderliggende logica, het belang en de gevolgen hiervan;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt.

Zijn er na het lezen van het privacybeleid MOTUS nog vragen, of zijn er vragen over de rechten als MOTUS respondent, over hoe gegevens bewaard en verwerkt worden of om effectief het recht op persoonsgegevens uit te oefenen dan kan contact opgenomen worden met de projectverantwoordelijken van MOTUS.

Op landelijk niveau is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de autoriteit die toezicht houdt op de naleving van alle privacywetgeving en waar men terecht kan voor het indienen van klachten over de verwerking van persoonsgegevens. De GBA is bereikbaar via: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of via het telefoonnummer +32 2 274 48 00, of via het e-mailadres contact[at]adp-gba.be. Meer informatie over de GBA is beschikbaar via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Een online formulier voor klachten is beschikbaar via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Daarnaast kan ook informatie ingewonnen worden en een klacht ingediend worden bij de Functionaris Gegevensbescherming (de ‘data protection officer’) van de VUB, bereikbaar op dpo[at]vub.be.

Quick questions on Privacy & Anonymity

Ja. U kunt ons algemene privacybeleid hier vinden. Elke studie kan een meer gedetailleerd privacybeleid hebben.

Elk onderzoek volgt de GDPR-regels. Hoe wij uw contactgegevens hebben ontvangen, wordt u meegedeeld per brief of e-mail.

Wij hebben u geselecteerd op wetenschappelijke gronden, rekening houdend met de onderzoeksvragen van de studie. Deelname is vrijwillig.

Deelname is vrijwillig; voor de meeste studies, die gebruik maken van vooraf gedefinieerde steekproeven, moet u echter eerst worden uitgenodigd. U kunt zich aanmelden voor ons onderzoekspanel BEHAVE, zodat wij u kunnen uitnodigen voor toekomstige studies.

Uw antwoorden zijn alleen zichtbaar voor de onderzoekers die bij het onderzoek betrokken zijn. Onderzoekers zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst. Zodra uw antwoorden in een databank worden opgenomen, worden ze losgekoppeld van uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, onderzoekers kunnen uw antwoorden zien, maar ze worden van u losgekoppeld.

Niet per definitie. U kunt de antwoorden van uw groepsleden alleen zien als zij u toestemming geven om ze te bekijken.

Persoonsgegevens worden gebruikt om u te identificeren, om contact met u op te nemen in het kader van studies die via MOTUS worden uitgevoerd, en om u te beveiligen en toegang te verschaffen tot MOTUS. Persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, taal, adres (d.w.z. straatnummer en naam, postcode, stad en land), e-mailadres, vaste en mobiele telefoongegevens, en de push tokens van de apparaten van de respondent.

Alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de studie worden gevraagd. Wanneer de studie is afgerond, gebeurt één van twee volgende dingen met uw persoonlijke gegevens: (1) Ze worden verwijderd om anonimiteit te waarborgen, (2) Ze worden apart gehouden van de onderzoeksgegevens als een proces van pseudonimisering.

Uw gegevens worden opgeslagen op servers die door MOTUS worden onderhouden en beveiligd. Uw persoonlijke gegevens en uw onderzoeksgegevens worden gescheiden opgeslagen.

Ja, de MOTUS app kan worden verwijderd. De gegevens die via de MOTUS app worden verzameld, worden op servers opgeslagen en kunnen later tijdens de studie weer worden opgehaald.

Na afloop van de gegevensverzameling worden onderzoeksgegevens samengesteld die geen persoonsgegevens bevatten, wat betekent dat het onmogelijk is een persoon te herkennen.

Wanneer het studieprotocol inhoudt dat persoonsgegevens worden opgeslagen voor later gebruik, worden de onderzoeksgegevens gepseudonimiseerd. Er wordt dan een unieke sleutel of variabele aan de onderzoeksgegevens toegevoegd. De persoonsgegevens worden samen met deze unieke sleutel of variabele opgeslagen.

Op grond van de GDPR-regelgeving hebt u het recht om al uw persoonsgegevens te wissen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen om al uw gegevens van onze servers te verwijderen. Onderzoeksgegevens die geregistreerde variabelen bevatten op basis van persoonlijke informatie en op basis van gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, hoeven niet te worden verwijderd.

Een dataset die anoniem is gemaakt, bevat geen informatie die het mogelijk maakt u nu of in een later stadium te identificeren.

Een dataset die gepseudonimiseerd is, bevat geen informatie aan de hand waarvan de respondent kan worden geïdentificeerd, maar wel een unieke sleutel of variabele. Deze sleutel of variabele wordt gekoppeld aan een andere databank waarin de persoonsgegevens van de respondent zijn opgeslagen. De koppeling van de gegevensbank is alleen toegestaan volgens het studieprotocol en gebeurt door identificeerbare hoofdonderzoekers.